เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
         ถ่านหิน คือ หินตะกอนชนิดหนึ่งซึ่งสามารถติดไฟได้ มีกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สลายตัวและสะสมอยู่ในลุ่มน้ำหรือแอ่งน้ำต่างๆ นับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของ ผิวโลกเช่น เกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือมีการทับถมของตะกอนมากขึ้น ทำให้แหล่งสะสมตัวนั้นได้รับความกดดันและความร้อนที่มีอยู่ภายในโลกเพิ่มขึ้น ซากพืชเหล่านั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นถ่านหินชนิดต่างๆ
         ระบบของสมาคมทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกาได้จำแนกถ่านหินเป็น 4 ลำดับชั้น โดยเรียงจากประเภทที่มีคาร์บอนมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์
         คุณสมบัติทั่วไปของ ถ่านหินที่อยู่ในลำดับสูงคือจะมีปริมาณคาร์บอนมาก ให้ความร้อนสูง มีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่น้อย ในขณะที่ถ่านหินที่อยู่ในลำดับต่ำจะมีปริมาณคาร์บอนน้อย แต่มีไฮโดรเจนและออกซิเจนมาก

ถ่านหินแบ่งย่อยลงไปได้อีกตามคุณสมบัติทางเคมีและค่าความร้อนที่ต่างกันไป
ถ่านหินแอนทราไซต์ (Anthracite)
เป็นถ่านหินที่ถูกจัดอยู่ในลำดับสูงสุด ถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะดำเป็นเงามัน มีความวาวสูง มีปริมาณคาร์บอนสูงถึงร้อยละ 90 ขึ้นไป มีปริมาณความชื้นต่ำมากและมีค่าความร้อนสูง มีควันน้อยแต่จุดไฟติดยาก
ถ่านหินบิทูมินัส (Bituminous)
เป็นถ่านหินเนื้อแน่น มีลักษณะแข็ง และมักจะประกอบด้วยชั้นถ่านหินสีดำสนิทที่มีลักษณะเป็นมันวาว มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 80-90 และมีความชื้นร้อยละ 2-7
ถ่านหินซับบิทูมินัส (Sub-Bituminous)
มีลักษณะสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ เนื้อถ่านหินจะมีความอ่อนตัวคล้ายขี้ผึ้ง ไม่แข็งมาก มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 71-77 และมีความชื้นประมาณร้อยละ 10-20
ถ่านหินลิกไนต์ (Lignite)
เป็นถ่านหินที่ยังพอมีซากพืชเหลือปรากฏให้เห็นอยู่เล็กน้อย มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ มีปริมาณคาร์บอนค่อนข้างน้อย และมีปริมาณความชื้นสูงถึงร้อยละ 30-70 ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงและถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ
ถ่านหิน ปริมาณความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณกำมะถัน
แอนทราไซต์ สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ
บิทูมินัส สูง ต่ำ ต่ำ ต่ำ
ซับบิทูมินัส ปานกลาง-สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
ลิกไนต์ ต่ำ-ปานกลาง สูง สูง ต่ำ-สูง
เปรียบเที่ยบคุณสมบัติต่าง ๆ ของถ่านหินแต่ละชนิด
         บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เพอร์เฟค จำกัด มุ่งมั่นในการป้อนถ่านหินคุณภาพสูงให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจสูงตั้งแต่ขบวนการเสาะหาถ่านหินจากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดตั้งแต่กระบวนการขุดถ่านหินในเหมือง การขนส่งถ่านหินจากเหมืองสู่ท่าเรือ การขนย้ายถ่านหินลงสู่เรือ การขนย้ายถ่านหินขึ้นจากเรือเข้าสู่โรงงาน การบดคัดแยกขนาดถ่านหิน การขนส่งถ่านหินตรงสู่ลูกค้า
การเสาะหาถ่านหินจากเหมืองในอินโดนีเซีย การขุดถ่านหินในเหมือง การขนส่งถ่านหิน จากเหมืองสู่ท่าเรือ การขนย้ายถ่านหิน จากท่าเรือลงสู่เรือ
การเสาะหาถ่านหิน จากเหมืองในอินโดนีเซีย การขุดถ่านหินในเหมือง การขนส่งถ่านหิน จากเหมืองสู่ท่าเรือ การขนย้ายถ่านหิน จากท่าเรือลงสู่เรือ
การเดินเรือ การขนย้ายถ่านหินขึ้นจากเรือสู่โรงงาน การบดคัดแยกขนาดถ่านหิน การขนส่งถ่านหินตรงสู่ลูกค้า
การเดินเรือ การขนย้ายถ่านหิน ขึ้นจากเรือสู่โรงงาน การบดคัดแยกขนาดถ่านหิน การขนส่งถ่านหินตรงสู่ลูกค้า